ชีววิทยา
การสลายอาหารระดับเซลล์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ตำแหน่งในการสร้าง ATP มารกที่สุดในเซลล์
   เยื่อชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย
   เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย
   ของเหลวในไมโทคอนเดรีย
   ไซโทพลาสซึม

ข้อที่ 2)
ในสภาวะการขาดออกซิเจน กระบวนการสลายกลูโคสของยีสต์ จะเกิดลักษณะใด
   เกิดเฉพาะไกลโคไลซิส ได้กรดไพรูวิกเป็นสารสุดท้าย
   เกิดไกลโคไลซิส การสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เอและวัฏจักรเครรบส์
   เกิดการหมักจนกระทั่งได้เอธิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซต์
   ยีสต์สลายอาหารได้สมบูรณ์โดยไม่ใช้ออกซิเจน

ข้อที่ 3)
สารตั้งต้นในการสร้าง Acetyl CoA
   กลูโคส
   กรดไพรูวิก
   กรดแลกติก
   คาร์บอนไดออกไซต์

ข้อที่ 4)
จำนวน ATP ได้มากจากกระบวนการใดมากที่สุด
   ไกลโคไลซิส
   การสร้างอะวิทิลโคเอ
   วัฏจักรเครบส์
   ลูกโซ่หายใจ

ข้อที่ 5)
แหล่งสร้างพลังงาน ATPของพืช คือ
   ไมโทคอนเดรีย ไซโทพลาสซึม
   ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาส
   ไซโทพลาสซึม คลอโรพลาส
   ไซโทพลาสซึม คลอโรพลาส และไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 6)
การที่ไขมันให้พลังงานมากกกว่าสารอาหารอื่นๆ ในปริมาณน้ำหนักเท่าๆกัน เพราะ
   ไขมันมีคาร์บอนมากและมีออกซิเจนในโมเลกุลมาก
   สัดส่วนไฮโดรเจนต่อออกซิเจนในไขมันสูงกว่า
   ไขมันให้อะซิทิลโคเอนไซม์เอ มากกว่าสารอื่น
   ไขมันเมื่อมีการย่อยสลายจะทำให้ได้กรดไพรูวยิกมาก

ข้อที่ 7)
วิตามินข้อใดที่เป็นองค์ประกอบเอนไซม์ FAD และ NAD
   บี1 และ บี 2
   บี2 และ บี 5
   บี2 และ บี 6
   บี 5 และ บี 6

ข้อที่ 8)
ถ้าเริ่มต้นด้วย FADH2 จำนวน 1 โมเลกุล ในกระบวนการถ่ายทอดอิเลคตรอน จะให้พลังงาน ATP ได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของสารใด
   การสลายกลูโคส 1 โมเลกุล แบบไม่ใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อลาย
   การเลี่ยนแปลงกรดไพรูวิก 2 โมเลกุลเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เอ
   การสลายอะซิทิลโคเอนไซม์เอ 1 โมเลกุลในวัฏจักรเครบส์
   เท่ากับ ์ฤฏ็2 จำนวน1 โมเลกุล ในกระบวนการถ่ายทอดอิเลคตรอน

ข้อที่ 9)
ผลิตผลที่เกิดจากการหายใจของกล้ามเนื้อลายขณะออกกำลังกายอย่างหนัก ที่เหมือนการเกิดเอธิลแอลกอฮอล์ของยีสต์
   กรดแลกติก
   กรดไพรูวิก
   กรดแลกติกและคาร์บอนไดออกไซม์
   กรดไพรูวิกและคาร์บอนไดออกไซม์

ข้อที่ 10)
ATP ไม่จำเป็นในกระบวนการใด
   การดูดสารโซเดียมกลับคืนสู่ท่อหน่อยไต
   การปั๊มโปตัวสเซียมออกจากเซลล์ประสาท
   การแลกเปลี่ยนแก๊สในอัลวีโอลัสของปวด
   การปั๊มโซเดียมออกจากเซลล์ประสาท