วิทยาศาสตร์
ติวข้อสอบO-NET

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เด็กชาย ก และเด็กชาย ข ต้องการเลื่อนตู้ให้ชิดกำแพง แต่ตู้ไม่มีการเคลื่อนที่ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายได้ถูกต้อง
   ไม่มีงานเกิดขึ้น
   เด็กชาย ก และเด็กชาย ข ตัวเตี้ยเกินไป
   ค่าของแรงผลักมากกว่าน้ำหนักของวัตถุ
   มีการยกของขึ้นในแนวตั้งฉาก

ข้อที่ 2)
เมื่อทำการทดลอง ทำให้สารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลง จะเกิดผลดังข้อใด
   สารละลายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น
   เกิดผลึกของสารละลาย
   อุณหภูมิของสารละลายมีอุณหภูมิที่ต่ำลง
   เกิดการตกตะกอน

ข้อที่ 3)
แบคทีเรียที่อยู่ในปมรากของถั่วใช้ประโยชน์ใดจากไนโตรเจน ในวัฏจักรของไนโตรเจน
   ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเป็นอาหาร
   เปลี่ยนไนเตรตเป็นไนโตรเจนอิสระ
   ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้สารประเภทแอมโมเนีย
   เปลี่ยนสารไนเตรตเป็นไนไตรต์

ข้อที่ 4)
วิตามินชนิดใดที่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้
   วิตามิน A
   วิตามิน B
   วิตามิน D
   วิตามิน E

ข้อที่ 5)
พืชชนิดใดที่เป็นพืชประเภท Epiphyte (อาศัยบนพืชต้นอื่น)
   พลูด่าง
   เถาวัลย์
   กาบหอยแครง
   กล้วย