วิชา ภาษาไทย (ท33101) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ธรรมชาติของภาษา จำนวน 20 ข้อ
โดย คุณครูวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากที่สุด
   คนพวกนี้ชอบเกียรติประวัติในทางชั่ว
   คุณยายสั่งให้หลานชายขึ้นไปตัดหมากให้พวงหนึ่ง
   อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งห้ามไม่ไห้ตำรวจใช้ปืน
   ทันใดนั้นลำแสงสว่างก็พยุงพุ่งขึ้นจับท้องฟ้า

ข้อที่ 2)
"ผมไปสังเกตการณ์ในร้านขายหนังสือค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่ง กับพวกนักเรียนชายซึ่งเรียนอยู่ห้องข้างๆ ตามคำสั่งคุณครู" ข้อความนี้บกพร่องอย่างไร
   ใช้คำผิด
   ขาดกิริยาสำคัญ
   วรรคตอนผิดหลักเกณฑ์
   เรียงลำดับข้อความยังไม่ดีพอ

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเสียงและความหมาย
   เสียงและความหมายมีความสัมพันธ์กันมาก
   เสียงและความหมายไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
   เสียงและความหมายมีความสัมพันธ์กันเพียงส่วนน้อย
   เสียงและความหมายมีความสัมพันธ์กันบางภาษาเท่านั้น

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเลียนเสียงทุกคำ
   โห่ หุยฮา แหบ
   กา ตุ๊กแก อึ่งอ่าง
   ออด หวูด ระฆัง
   รถเมล์ รถตุ๊กตุ๊ก รถราง

ข้อที่ 5)
ข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอื่น
   แม่ของเขารักน้องคนเล็ก
   ความเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จ
   มนุษย์ใช้ภาษาพัฒนาความคิด
   เขาไม่ปฎิบัติตามกฏตามโรงเรียน

ข้อที่ 6)
"แล้วหน้าต่างก็ถูกเปิด" เป็นประโยคที่เปลี่ยนไปจาก "เขาเปิดหน้าต่าง" ทั้งนี้เพราะสาเหตุใด
   อิทธิพลของภาษาอื่น
   การเรียนภาษาของเด็ก
   การพูดจาในชีวิตประจำวัน
   การเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 7)
"ยัยเนี้ยะ, เค้า, ชั้น" เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาเพราะเหตุใด
   อิทธิพลของภาษาอื่น
   การเรียนภาษาของเด็ก
   การพูดจากันในชีวิตประจำวัน
   การเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 8)
"กิน, กินข้าว, ฉันกินข้าว" แสดงธรรมชาติของภาษาตามข้อใด
   ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
   ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
   ภาษามีลักษณะคล้ายคลึงกัน
   หน่วยย่อยประกอบเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นภาษาตามความหมายอย่างแคบ
   อวัจนภาษา
   ภาษาท่าทาง
   ภาษาคอมพิวเตอร์
   ภาษาพูดของมนุษย์

ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ภาษาทุกภาษามีการใช้สำนวน
   ทุกภาษามีหลักไวยากรณ์ที่เหมือนกัน
   ภาษาใบ้ สัญญาณ เป็นภาษาตามความหมายอย่างกว้าง
   คำว่า แบะ แกะ แงะ แคะ มีเสียงและความหมายสัมพันธ์กัน

ข้อที่ 11)
ข้อใดให้คำอธิบายได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภาษา
   ภาษาแต่ละภาษาใช้สระเป็นเครื่องสื่อความหมาย
   เสียง คำ และประโยค เป็นส่วนประกอบของภาษา
   คำที่กล่าวขึ้นลอยๆ เป็นคำกลางเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
   ภาษาตามความหมายอย่างกว้างหมายถึงถ้อยคำที่มนุษย์ใช้สื่อความหมาย

ข้อที่ 12)
ข้อใดคือลักษณะที่คล้ายคลึงกันของภาษา
   มีการใช้เสียงสื่อความหมาย
   มีวิธีการเรียงประโยคที่เหมือนกัน
   มีโครงสร้างของไวยากรณ์เหมือนกัน
   มีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เหมือนกัน

ข้อที่ 13)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   คำที่เสียงกับความหมายไม่สัมพันธ์กันมีอยู่น้อย
   เราสามารถสร้างประโยคให้ยาวออกไปได้ไม่จำกัด
   ธรรมชาติของภาษาข้อหนึ่งคือ ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
   "เขาจับแท็กซี่ไปหนองคาย" ประโยคนี้ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น

ข้อที่ 14)
ข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอื่น
   นักเรียนที่ขยันมักสอบได้คะแนนดี
   และแล้ว ประตู้บานนั้นก็ถูกเปิดออก
   สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   ผู้ใดลืมแว่นตาไว้ในโรงอาหาร เชิญมารับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 15)
ข้อใดมีเสียงพยัญชนะและเสียงสระไม่สัมพันธ์กับความหมาย
   เฉ เห เป๋ เหล่
   เละ เทะ เป๊ะ เซ๊ะ
   เป๋อ เซ่อ เท่อ เหรอ
   ทาบ นาบ ราบ ฉาบ

ข้อที่ 16)
ข้อใดทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด
   แม่หัดให้น้องอายุ 1 ขวบ พูด
   คำกล่าวปราศรัยของรัฐมนตรี
   นักเรียนเขียนเรียงความส่งอาจารย์ในชั่วโมงภาษาไทย
   นักข่าวเขียนหัวข้อพาดหัวข่าวเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ข้อที่ 17)
ประโยคใดมีความหมายเหมือนประโยค "เป้บอกให้แม่ปลุกในตอนเช้า"
   ในตอนเช้า เป้บอกให้แม่ปลุก
   เป้บอกในตอนเช้าว่าให้แม่ปลุก
   แม่ปลุกเป้ เพราะเป้บอกให้ปลุกในตอนเช้า
   แม่ปลุกเป้ในตอนเช้า เพราะเป้บอกให้ปลุก

ข้อที่ 18)
หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาคืออะไร
   คำ
   เสียง
   พยางค์
   ตัวอักษร

ข้อที่ 19)
พยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนกันทั้งสองพยางค์
   มะม่วง
   ซ่าหริ่ม
   รวดเร็ว
   ท่องเที่ยว

ข้อที่ 20)
พยางค์ใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือน "เสื้อ"
   น้า
   ผ้า
   แก้ว
   เยื้อง