วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ใช้ภาษาให้งดงาม จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
"ตูม เสียงกลองสัญญาณบอกให้พักเที่ยงคืน เมื่อหยุดการแสดง ลูกคู่ของพริ้มเพราต่างชวนกันกินอาหาร"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 2)
"จำจะต้องกระเหม็ดกระแหม่รักษาทรัพย์ และผลประโยชน์ที่หาได้มานั้น ให้เหลืออยู่กับตนด้วย" ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
   พากเพียร
   ตระหนี่
   มัธยัสถ์
   รอบคอบ

ข้อที่ 3)
"อะไรที่ดีงามให้รีบทำเสีย อย่าผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อโอกาสที่ทำได้ผ่านพ้นไป จะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีก" ข้อความนี้ถ้ากล่าวโดยใช้สำนวนแทน ควรใช้สำนวนใดมากที่สุด
   ตีนถีบปากกัด
   ได้ทีขี่แพะไล่
   น้ำขึ้นให้รีบตัก
   รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

ข้อที่ 4)
"ในปีหนึ่งๆของชีวิต ถ้าเราจะสำรวจตรวจสอบตัวเราเอง ก็จะพบว่ามีความทุกข์หลายเรื่อง หลายประการเกิดขึ้นสลับซับซ้อนในชีวิตตลอดเวลา ถ้าเราบันทึกไว้เป็น .....ตั้งแต่ต้นปี จน กระทั่งสิ้นปี แล้วเอามารวมเข้าก็จะได้ทุกข์กองใหญ่" ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะตรงความหมาย
   ภาษา
   อักขรวิธี
   พยัญชนะ
   ลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 5)
"ในสมัยดึกดำบรรพ์นั้นนกกะปูดยังมีตาสีแดงเหมือนอย่างทุกวันนี้ สาเหตุที่นกกะปูดจะตาแดงนั้นเล่ากันมาว่า ......." การใช้ภาษาดังกล่าวนี้เหมาะสมกับเรื่องประเภทใด
   เรื่องสั้น
   นิทาน
   นิยาย
   บทความ

ข้อที่ 6)
การกระทำในข้อใดไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด
   พระสงฆ์สวดมนต์ร่ำกระหน่ำไป เอาน้ำซัดสาดให้อยู่ฉานฉ่า
   สวดมนต์จบพลันมิทันช้า เอาน้ำชามาประเคนให้พระสงฆ์
   บ้างสุมไฟใส่ควันกันยุงริ้น ตามถิ่นบ้านนอกอยู่คอกนา
   แกตักน้ำร่ำรดหมดราคี ช่วยขัดสีโซมขมิ้นสิ้นเป็นชาม

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีการใช้คำไวพจน์
   สายัณห์ตะวันยาม ขณะข้ามฑิฆัมพร เข้าภาคนภาตอน ทิศะตกก็รำไร
   โน่นๆแน่ะยาวกว้าง ณ ระหว่างทะเลวน น้ำเชี่ยวและเขียวกล กะจะดำแสดงสี
   น้ำค้างพระพร่างโปรย ชลโชยชะดอกใบ สุมทุมชอุ่มใส ชิพสดเสมือนหมาย
   การล่วงประเวณี ณ บุตรี และภรรยา ของชายผู้อื่นลา- มกกิจบ่บังควร

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่มีคำที่หมายถึงป่า
   ไก่ป่าขันแจ้วอยู่แนวไพร เขี่ยคุ้ยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่น
   สิบวันดั้นพนมพนาวาชักม้าเข้าพิจิตรบุรี
   ส่วนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นธชีก็ชื่นชม
   เสียงชะนีเหนี่ยวไม้ไห้อยู่โหยๆละห้อยวังเวงวิเวกดง

ข้อที่ 9)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "รอนรอนอ่อนแสงพระสุริยา ชักม้าเลียบลงตรงน้ำไหล"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 10)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "ตูม เสียงกลองสัญญาณบอกให้พักเที่ยงคืน เมื่อหยุดการแสดง ลูกคู่ของพริ้มเพราต่างชวนกันกินอาหาร"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 11)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "พอจวนพลบพบฝูงจิ้งจอกน้อย วิ่งร่อยร่อยตามเขาแล้วเห่าหอน"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 12)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "ทั่วทิชคณานั้นมีชาติเกิดแต่ฟองฟัก เสียงสุโนกเสนาะนักน่าใครฟัง"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 13)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "หารังเรียกคู่อยู่กับดิน หยุดกินวิ่งกรากกระต๊ากไป"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 14)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "เจ็บไกลใจอาวรณ์ ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 15)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "พราหมณ์โสมนัสชื่นชมภิรมย์เปรมปราโมทย์ จึ่งกล่าวว่า ซึ่งหลานรักมาช่วยโปรดแนะแนววนาลัย"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 16)
ข้อความต่อไปนี้มีการสรรคำใช้อย่างไร "แล้วพยักกวักเรียกอ้ายเด็กเด็ก ลูกเล็กเล็กหลบลอบค่อยหมอบก้ม"
   ใช้คำไวพจน์
   ใช้คำซ้ำ
   ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
   ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์

ข้อที่ 17)
"การกระทำอะไรที่หวังผลจากคนอื่นนั้น เราต้องดู บุคคล ต้องดูสถานที่ และต้องดูเวลาให้เหมาะสม" ข้อความนี้มีกลวิธีการเรียบเรียงคำอย่างไร
   เรียงข้อความที่บรรจุสาระสำคัญไว้ท้ายสุด
   เรียงประโยคให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับ
   เรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์
   เรียงวลีที่มีความสำคัญเท่าๆกัน เคียงขนานกันไป

ข้อที่ 18)
ข้อความใดเรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์
   ในเมืองไทยเรานั้น การขายน้ำดื่มอัดลมในกระป๋องกำลังขยายตัวมากขึ้น และแข่งกันทุกยี่ห้อ
   ขวดเบียร์และขวดนมส่วนใหญ่ไม่มีใครซื้อเสียแล้ว เพราะการเวียนกลับมาใช้น้อยลง
   ส่วนน้ำดื่มทั้งอัดลมและไม่อัดลมนั้น นอกจากกระป๋องแล้ว เวลานี้เอาบรรจุขวดพลาสติกขาย ก็มีมากด้วยกัน บางยี่ห้อซื้อแล้วก็ซื้อเลยไม่ต้องคืนขวด
   ปัญหาขยะมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ หากทุกคนไม่ลุกมาช่วยกันแล้วก็คงแก้ไขไม่สำเร็จ แล้วเราจะอยู่กันไปวันๆในโลกขยะโดยไม่คิดแก้ไขกันหรือ

ข้อที่ 19)
สำนวนใด ไม่ได้เล่นเสียงสัมผัส
   สวยแต่รูป จูบไม่หอม
   บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
   สวรรค์ในอก นรกในใจ
   ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

ข้อที่ 20)
ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ประเภทใด "หมู่มดง่ามทำงานอย่างเงียบง่าย เขียนจดหมายถึงมนุษย์ให้หยุดอ่าน จดใจความตามจริงไม่ทิ้งงาน กว่าลมรานลายซอยบนรอยทราย"
   อุปมา
   อติพจน์
   บุคคลวัต
   นามนัย