ปี ลำดับที่ รายการ แสดงรายชื่อ
25666อบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
25655อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
25654การประกวด To be number one โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
25653กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ KW MATHS CONTEST 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
25652การเผยแพร่รายงาน SAR และ ID Plan ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
25651การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔