พัฒนาโดย นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกัลยาณวัตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น