210/2567 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
209/2567 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208/2567 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1572567 - แต่งตั้งครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
194/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
207/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2567
206/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
205/2567 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
523/2567 - ขอเชิญประชุม
193/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
192/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2566
191/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพมาตรฐสนสากล
184/2567 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
173/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
179/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
138/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2567 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
151/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
150/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
147/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
144/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารกัลยาณวัตร
148/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์โรงเรียนกัลยาณวัตร
145/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
123/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
129/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2567
137/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
122/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
124/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (Languages Camp)
108/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาจีน ด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2567
123/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2567"
120/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
121/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
117/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
114/2567 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
109/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
72/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
67/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ปีการศึกษา 2566
110/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567
64/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
71/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
65/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2566
84/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
52/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
47/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
58/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการสร้างอาชีพและรายได้
43/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
56/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2566
42/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567
51/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
34/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2567
33/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2567
50/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่วงทำนองร้อยกรองไทย ปีการศึกษา 2566
37/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม" ประจำปี 2566
44/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
36/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
35/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
32/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประกวดนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2566
26/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566
24/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
23/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
22/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
21/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2566
7/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2566
2/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
4/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2566
6/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
697/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
681/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนคิดทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
695/2566 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเสริมในแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
694/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
1/2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวนางฟ้า ประจำปี 2567
696/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น "รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2"
693/2566 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
689/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
682/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ม.6
676/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
680/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
683/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
677/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
673/2566 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567
672/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2567
ศธ04295/5360 - การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
669/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2567
668/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
663/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมและสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
662/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2/3,2/5,2/7,2/9,2/11,2/13 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
661/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU) ประจำปีการศึกษา 2567
654/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม วันคริสต์มาส และวันสำคัญของเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2566
655/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการอบรมการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
643/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยกิจกรรมสวย เริด เชิดสู้มะเร็งปากมดลูก การสร้างภูมิ HPV นักเรียนไทยสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง "Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines""
650/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
644/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
652/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
639/2566 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู
647/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "คืนสู่เหย้า ชาวนางฟ้า 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (แก้ไขและเพิ่มเติม)
637/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2566
645/2566 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
641/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
646/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (แก้ไขและเพิ่มเติม)
พิเศษ/2566 - ขอเชิญประชุม
พิเศษ/2566 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "คืนสู่เหย้า ชาวนางฟ้า 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร"
พิเศษ/2556 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
630/2566 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
640/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดรายการเสียงตามสาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
622/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2/3,2/5,2/7,2/9,2/11,2/13
629/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
617/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9,5/10,5/11,5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16
04295/4931 - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้ารับรางวัลเนื่องใน "วันครูแห่งชาติ" "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2567
621/2566 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
611/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
610/2566 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
590/2566 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
589/2566 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
561/2566 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย,หัวหน้าเจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่,และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
536/2566 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนร้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2, 2/4,2/6,2/8,2/10,2/12
608/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566
611/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
606/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการสอนเสริมเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ (Gifted Student Program) โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2566พิเศษ
593/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กัลยาณวัตร ประจำปี 2566
504/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
591/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าวโรงเรียนกัลยาณวัตร
601/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
605/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
603/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
595/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
592/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
591/2566 - แต่งตั้งบุคลากรในสายงานบริหารโรงเรียน
589/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
588/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
583/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
577/2566 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
579/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนช่วงเวลากลางคืน ในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
562/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2566
575/2566 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษจิกายน - ธันวาคม 2566
574/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566
573/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566
569/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖
พิเศษ/2566 - ขอเชิญประชุม
564/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดวงโยธวาทิตรายการ Band Competition of Thailand ประจำปี 2566
557/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
563/2566 - มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- - ขอเชิญประชุม
558/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์
556/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนในการฝึกซ้อมและการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
545/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถเพื่อนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่าย Field Trip พัฒนา EQ และทักษะทางภาษา ประจำปี 2566
552/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566
546/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Field Trip พัฒนา EQ และทักษะทางภาษา ประจำปี 2566
548/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่าน PLC
543/2566 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566
542/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566
541/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566
521/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถเพื่อนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่าย Gifted เปิดโลกทัศน์ พัฒนา EQ ประจำปี 2566
520/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ประจำปี 2566
528/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองสู่โลกกว้าง (Foreign Languages & Gifted Students to the World)
523/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
511/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
513/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือก ฝึกซ้อม ควบคุม และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
514/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
499/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2566
506/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
501/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE GOT TALANT ประจำปี 2566
507/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
494/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
488/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566
489/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
497/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2566 (ภาคเช้า)
473/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับและความรู้ภาษาจีน Chinese Gifted
462/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566
446/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถเพื่อนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566
483/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียน ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
472/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการสอบวัดระดับและความรู้ภาษาจีน
475/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
479/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
461/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2566
471/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
470/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"
453/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
452/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปีการศึกษา 2566
386/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
387/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
428/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566
422/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันสถาปนาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566
420/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
419/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
412/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
406/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
416/2566 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
411/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มเติม
410/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
405/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวความรู้ (NETSAT 67) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
402/2566 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
388/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา "เครือข่ายกัลยาณวัตร" ปีการศึกษา 2566
291/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
390/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2566
389/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
376/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
372/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
377/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง (IS)"
384/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
367/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
368/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
357/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชพฤกษ์อวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566
362/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2566
363/2566 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
364/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
334/2566 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
350/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (GIFTED STUDENT PROGRAM) ประจำปีการศึกษา 2566
341/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกิจกรรม Chinese Gifted มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
349/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
353/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
346/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2566
323/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและนักเรียนห้องเรียน Gifted Student Program ปีการศึกษา 2566
324/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนห้องเรียน Gifted Student Program ปีการศึกษา 2566
306/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
320/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
337/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
338/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
342/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
325/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีพื้นเมือง
340/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
231/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566
335/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2566
333/2566 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
332/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
331/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
330/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
317/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
316/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566
315/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566
314/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566
313/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566
292/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
305/2566 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
322/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2566
321/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและป้องกันแก้ไขภาวะซึมเศร้า ด้วยนวัตกรรม PROMPT GHOD SIAO HUGS Model โรงเรียนกัลยาณวัตร
307/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
304/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
284/2566 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566
288/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566
285/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สู่กิจกรรม Active Learning ในห้องเรียน สำหรับครูยุคใหม่ ปีการศึกษา 2566
299/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
286/2566 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
275/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
282/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตู้เสมารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2566
281/2566 - จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ และคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
280/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2566
279/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
278/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
276/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
260/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
273/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
271/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
270/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมครูเก่ากัลยาณวัตร
261/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
259/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
256/2566 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
255/2566 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
254/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
253/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
249/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
246/2566 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
244/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
242/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
238/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา คืนสู่เหย้า ชาวนางฟ้า 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
237/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "คืนสู่เหย้า ชาวนางฟ้า 103 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร"
245/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
241/2566 - แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประตูหน้าโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
240/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566
239/2566 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2566
235/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2566 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2
230/2566 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
205/2566 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
227/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
224/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานละครเยาวชนสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
222/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ชำระเงินบำรุงการศึกษา รับสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2566
220/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
221/2566 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
218/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
217/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
212/2566 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
213/2566 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
214/2566 - แต่งตั้งหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
215/2566 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
210/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD)"
209/2566 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
194/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
208/2566 - มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
207/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
206/2566 - ให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวประจำนักงานมาปฏิบัติราชการ ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
193/2566 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน 2566
192/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน 2566
191/2566 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2566
188/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
195/2566 - แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
180/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2565
185/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงโรงเรียนกัลยาณวัตร
186/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริธรรมนิเทศก์
182/2566 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
163/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียน Gifted student Program
177/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2566
162/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566
148/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
157/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
147/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
154/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
156/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
149/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป. ลาวและกัมพูชา พระผู้บริหารสถานศึกษาในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
146/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
143/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
144/2566 - คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
145/2566 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
142/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
141/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (Languages Camp) (แก้ไข)
140/2566 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร นักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มีนาคม 2566
ศธ 04295/747 - ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล เพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
133/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือ แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
123/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (Languages Camp)
114/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2566
113/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2566
112/2566 - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
134/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักเรียน สมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
111/2566 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
104/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานทะเบียนและวัดผลตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
101/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
95/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
102/2566 - การมอบหมายชั่วโมงครูชาวต่างชาติฝึกซ้อมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
103/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2565
56/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัย
55/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกำจัดยุงลาย
54/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ
94/2566 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
79/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566
82/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน Gifted Student Program ปีการศึกษา 2565
53/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
81/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
83/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2565
76/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2566
73/2566 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- - มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center โรงเรียนกัลยาณวัตร
65/2566 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center
66/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกัลยาณวัตร
77/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
72/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2566
68/2566 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
43/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
64/2566 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
63/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
60/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Young สุข Young ไม่เสี่ยง (KW no drug)
59/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2565
47/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
45/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
44/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
43/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2566
38/2566 - แต่งตั้งคณะครูศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
37/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาการจำอย่างมีระบบ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 2565
24/2566 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับ ม.ต้น
29/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566
25/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565
17/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
455/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนบ้านพักของทางราชการ
16/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
23/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE ระดับ ม.ต้น
006/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
28/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
16/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม "การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยี เสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecarft Education Eidition"
12/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมกัลยาณวัตร รู้ทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
11/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
4/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม
2/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.6
645/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565
636/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2565
637/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
1/2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
635/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2565
638/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
632/2565 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับ ดูแล พนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่าย Gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program)
631/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย Gifted กัลยาณวัตร เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2565
619/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
617/2565 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
627/2565 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เขต 1) จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
602/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
594/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 2565
615/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
616/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
614/2565 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
573/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมและแข่งขันโครงการมุ่งสู่ฝัน ปั้นนักครอสเวิร์ด ปีการศึกษา 2565
576/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม วันคริสต์มาส และวันสำคัญของเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2565
591/2565 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางโครงการค่ายบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
594/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
590/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
593/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
595/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
589/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
583/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
592/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
564/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
571/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านนางฟ้า แมท คลินิก (Bannangfah Math Clinic)
588/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565
584/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
454/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
586/2565 - แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
574/2565 - แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
570/2565 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
566/2565 - แต่งตั้งบคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
565/2565 - แต่งตั้งครูผู้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
569/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเติม)
568/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
481/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ (ICT) ปีการศึกษา 2565
563/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
556/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
554/2565 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
547/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
535/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18"
544/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีถวานราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
542/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
540/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียน และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
541/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
545/2565 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา2565
546/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565
538/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่าย NBTC Young Smart ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
505/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
537/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือก ฝึกซ้อม ควบคุม และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
529/2565 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
530/2565 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
531/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ฝึกซ้อม ควบคุม และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
522/2565 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เขต1) จังหวัดขอนแก่น
517/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนช่วงเวลากลางคืน ในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
519/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด "Tik Tok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
493/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลและฝึกซ้อมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
504/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
497/2565 - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปี
499/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
498/2565 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
496/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เขต1) จังหวัดขอนแก่น
500/2565 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
494/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
489/2565 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
483/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
488/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม" ประจำปี 2565
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4991/2565 - แต่งตั้งคณะทำงานการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
486/2565 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับ ม.ปลาย
492/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดวงโยธวาทิตรายการ Thailand World Music Championships 2022 (TWMC 2022 ) ประจำปี 2565
495/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2565
480/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
487/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor ประจำปีการศึกษา 2565
484/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
- - ขอเรียนเชิญถ่ายภาพลงฐานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
- - ขอเชิญประชุม
478/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
474/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
475/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
473/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
468/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย
467/2565 - แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 103
พิเศษ/2565 - ขอเชิญประชุม
455/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนในการฝึกซ้อม และการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
459/2565 - แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
458/2565 - มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
457/2565 - แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565
454/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
พิเศษ/2565 - ขอเชิญประชุม
451/2565 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
453/2565 - แต่งตั้งบุคลากรในสายงานบริหารโรงเรียน
450/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร
452/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
428/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
443/2565 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
445/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ม.1/1-ม.1/13)
433/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565
440/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
431/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-ม.2/13)
427/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
432/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2565
419/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2565
420/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
426/2565 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
415/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 4
คำสั่ง สพม.ขก. ที่ 260/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2565
395/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
387/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2565 (ภาคเช้า)
365/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2565
- - ขอเชิญประชุม
340/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
376/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
371/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2565
342/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
341/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
375/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
369/2565 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
361/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
355/2565 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
359/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
348/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
350/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
310/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกิจกรรมนางฟ้ารวมใจ สานสายใยผูกพัน
337/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
343/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
323/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
335/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS)"
332/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
311/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
285/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
308/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
309/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม (Techadhammo Smart Library) ในงานพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร และทำบุญครบรอบ 102 ปี (เพิ่มเติม)
296/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
305/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
297/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
295/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
290/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
284/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
282/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี 2565
283/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2565
279/2565 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
280/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
273/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
164/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
267/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา2565
266/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนการสอบ NETSAT ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
265/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2565
253/2565 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
256/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกภาษาและศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
252/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
262/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวความรู้ (NET SAT 66) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
250/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
255/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
261/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 43
254/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
251/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
258/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
257 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
236/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศติดตามการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
221/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
245/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565
248/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
246/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565
247/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565
243/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
244/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
249/2565 - แต่งตั้งครูที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2565
224/2565 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
230/2565 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
214/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
233/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมค่ายเสริมศักยภาพ
227/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
226/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
225/2565 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
222/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
218/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
217/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565
216/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2565 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1
215/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา
213/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
208/2565 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2565
206/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
204/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย
207/2565 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
205/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
200/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
198/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
197/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
196/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
193/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
168/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษฯ และห้องเรียน Gifted โรงเรียนกัลยาณวัตร
190/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม (Techadhammo Smart Library) ในงานพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตรและทำบุญครบรอบ 102 ปี
203/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
202/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
187/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
186/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
173/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
195/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
194/2565 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
182/2565 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
185/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2565
180/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2565
181/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
177/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
176/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ปีการศึกษา 2565
175/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
171/2565 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
170/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
169/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
167/2565 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
166/2565 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
162/2565 - แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - งดการเรียนการสอน
163/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โรงเรียนกัลยาณวัตร
159/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
155/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษา/รับสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565
158/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
157/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
156/2565 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
151/2565 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
150/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565
149/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
148/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD)"
140/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2565
137/2565 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
133/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำวารสารโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
131/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2565
129/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2565
132/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2565
119/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
124/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
094/2565 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
095/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ปลาย
120/2565 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE ระดับ ม.ต้น
105/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE ระดับ ม.ต้น
121/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ระดับสถานศึกษา
092/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
090/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
085/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565
084/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกเสื้อกีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
083/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
081/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 42 และการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
070/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
080/2565 - แต่งตั้งกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
080/2565 - แต่งตั้งกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
088/2565 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
074/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
073/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
071/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉินิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
048/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565
049/2565 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมีนาคม 2565
046/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2565
020/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
047/2565 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
034/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2565
045/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
044/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2565"
035/2565 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
041/2565 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน (ขั้นสังเกตและการมีส่วนร่วม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
042/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี 2564
033/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ กระเป๋านักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
043/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
032/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
031/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
030/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565
029/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
019/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
027/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2564
026/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย Gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2564
025/2565 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
022/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
021/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564
024/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
023/2565 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
020/2565 - แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
017/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
014/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2565
018/2565 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
016/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมมุทิตาจิตและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
013/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
011/2565 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
010/2565 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
008/2565 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนกัลยาณวัตร
007/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกัลยาณวัตร
005/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
003/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย Gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2564
002/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ม.6
001/2565 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
282/2564 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย, หัวหน้าเจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
284/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
006/2565 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
381/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
380/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
379/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
378/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ด้าน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
358/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
389/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 5430/2564 - แต่งตั้งคณะทำงานการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
388/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี 2564
387/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565
374/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมเต็มความรู้พิชิต O-NET ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
356/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
385/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
384/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2565
383/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
373/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
372/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
371/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกภาษาและศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
370/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม วันคริสต์มาส และวันสำคัญของเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2564
369/2564 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
368/2564 - แต่งตั้งครูเวร และครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
367/2564 - แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
366/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
360/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
359/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
356/2564 - มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564
355/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564
353/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและทดสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าทางทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR ปีการศึกษา 2564
350/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศติดตามการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
352/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
351/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
348/2564 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
347/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
345/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
336/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2564
335/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2564
334/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2564
333/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2564
344/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid) การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน
338/2564 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
337/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
332/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
330/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร
321/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม "วรรณศิลป์สร้างสรรค์ ปลูกปั้นนักเขียน"
331/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
329/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2564
328/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพิ่มเติม
324/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
323/2564 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
322/2564 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
320/2564 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
317/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2564
312/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315/2564 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
316/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนกัลยาณวัตร
289/2564 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ปีการศึกษา 2564
301/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ
311/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กัลยาณวัตร ประจำปี 2564
309/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่สอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564)
308/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
307/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
306/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2564 ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน
297/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
295/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ ๒) (วฐ ๓)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
304/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนกัลยาณวัตร
300/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
299/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
294/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักเรียน สมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
296/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบ 2 (การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)
287/2564 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
286/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564)
283/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
282/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
273/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
281/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564
279/2564 - แต่งตั้งครูเวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
278/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564
266/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
275/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู่โรงเรียนปลายทาง ประจำปีการศึกษา 2564
274/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ชีววิทยา สู่โรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
277/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2564 เพิ่มเติม
- - รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนกัลยาณวัตร
271/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ปีงบประมาณ 2564
268/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
267/256 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาคาราวะ 2564 เพชรเม็ดงาม กัลยาณวัตร
269/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
264/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2564 (ภาคเช้า)
261/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพทางภาษาต่างประเทศนักเรียนในการสอบ CEFR ปีการศึกษา 2564
- - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2564
258/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
263/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ฉบับที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
256/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- - แต่งตั้งที่ปรึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
254/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
255/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระการใช้จ่ายเงินด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
253/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
553/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
244/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564
552/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563)
245/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
223/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
192/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
243/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
240/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
239/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
241/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)
238/2564 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
236/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า"
234/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
227/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
230/2564 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
- - การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
216/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตรกรรม
2/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อสารคดีสั้น หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น"
228/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ ) ประจำปี 2564
226/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
225/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
224/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
219/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
214/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
220/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
222/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564
221/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564
217/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
218/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564
215/2564 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564
212/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ปีการศึกษา 2564
211/2564 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2564
210/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207/2564 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
206/2564 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
205/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
204/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
203/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
202/2564 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
199/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
194/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
192 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา รับสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
191/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
190/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
189/2564 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
187/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 2/2564 - รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน และก่อนปิดภาคเรียน
181/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
179/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
180/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
177/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
176/2564 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
175/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
162/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
158/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
161/2564 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
147/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
152/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2564
150/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564
146/2564 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
143/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
144/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2564
142/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564
141/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ
115/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
131/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
138/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
123/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
122/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มเติม
114/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
099/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2563
091/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
090/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2563
089/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2564"
088/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
086/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
084/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
085/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
083/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.3 และ ม.6
076/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2563
075/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ประจำปีการศึกษา 2563
074/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE xit0exu 2564
072/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
070/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
069/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
064/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
050/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
061/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย
060/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
059/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่วิจัยในชั้นเรียน
058/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
054/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563
026/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
025/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
024/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว 21/2560
051/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
053/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
046/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
044/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
048/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
049/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
045/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2564
042/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม" และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
041/2564 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มีนาคม 2564
040/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564
037/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
036/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
035/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
034/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
031/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
030/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ประจำปี 2564
028/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - การเปิดเรียนของสถานศึกษา เต็มรูปแบบ (On-Site)
023/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
027/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม
022/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ กระเป๋านักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
021/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
020/2564 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
017/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
015 - แต่งตั้งครูเวรประจำโรงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
014/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
013/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
012/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
009/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แก้ไขและเพิ่มเติม)
007/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
006/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
005/2564 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
003/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2563
002/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
550/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
548/2563 - แต่งตั้งครูที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indeprndent Study : IS) ประจำปี 2563
551/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปีการศึกษา 2563
546/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
547/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
532/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
549/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
531/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
539/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่วงทำนองร้อยกรองไทย ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2
542/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
540/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 ในระดับสถานศึกษา
533/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "STOPBULLYING หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน"
530/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
529/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
527/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
526/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
525/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมเต็มความรู้พิชิต O-NET ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
524/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
517/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
515/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
499/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
521/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
520/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
519/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม 2564
518/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2564
516/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
512/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
511/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
510/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบิลน้ำไฟใส่ใจแลกแต้ม ปีการศึกษา 2563
501/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
513/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
509/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
501/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
500/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้น สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
506/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
505/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้เจ้าแม่สำอาง
504/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมคณะกรรมการบริหารชมรมและแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2564
503/2563 - มอบหมายงานครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2563
502/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
498/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครู ในกรณีที่นักเรียนแต่งกายไม่ถูกระเบียบมาโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
497/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม. 1
496/2563 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
494/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
493/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
491/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563
450/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
488/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
485/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
474/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
473/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
472/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2563
471/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2563
468/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2/2563
466/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
450/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
461/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่าย "Gifted กัลยาณวัตร เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ"
449/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
459/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางโครงการค่ายบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
455/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
447/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
435/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
442/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE ระดับ ม.ต้น
441/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
443/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
437/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
436/2563 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
432/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 100 ปี นางฟ้ามินิมาราธอน 2020
424/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
440/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
- - บัญชีแนบท้าย คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร ที่ 418/2563
428/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
429/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
427/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
426/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
425/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
415/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักเรียน สมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
416/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการแสดงออกทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
418/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช
408/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/9,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5/15,5/16 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการมาโรงเรียนประจำวันของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
407/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/13)
418/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี 100 ปี กัลยาณวัตร ประจำปี 2563
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
409/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
405/2563 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
419/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
409/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องปฏิบัติการ
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเคลื่อนย้าย รื้อถอนโรงผลิตน้ำดื่ม
407/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
405/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 3
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2563
404/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
399/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) ปีการศึกษา 2563
403/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
402/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
401/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
1234/2563 - ทดสอบ
397/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
392/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
388/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
387/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563
386/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2563
379/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
356/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563
358/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25การ
367/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร
369/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
359/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2563 (ภาคเช้า)
368/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
360 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2563
352/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมกีฬาและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
343/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
341/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
339/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2563
338/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
333/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
354/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
349/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กันยายน 2563
336/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
319/2563 - แต่งตั้งครู บุคลากรไปราชการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
331/2563 - แต่งตั้งครู บุคลากรไปราชการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
326/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
313/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กันยายน 2563
309/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ปรพจำเดือน กันยายน 2563
317/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
300/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
324/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
325/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
301/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2563
308/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมนาฏศิลป์ชุบชีวาพาชื่นใจ
299/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ
296/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
297/2563 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
181/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
303/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
261/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
292/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเงินห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program
289/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
286/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
290/2563 - แต่งตั้งครเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
285/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
282/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
283/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
284/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
287/2563 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1/2563
262/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
288/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
276/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
278/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
275/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
280 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร
272/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
271/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริม ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
269/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2563"
268/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
266/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
265/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
263/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
273/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
261 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม)
259/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
270/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
257/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
178/2563 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
257/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
256/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ปีการศึกษา 2563
255/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพห้องน้ำที่ขอรื้อถอน
247/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
248/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
209/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
253/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าบูชาวัตถุมงคล
252/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2563
252/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2563
249/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
254/2563 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563
244/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
250/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2563 ประเภทต้นแบบระดับเงิน
245 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563
246/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
243/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
177/2563 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
241/2563 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
242/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
237/2563 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
238/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ ระบบ DEEP ระดับโรงเรียน
235/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้น สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
234/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
224/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563
232/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
231/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
230/2563 - แต่งตั้งครูเวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
226/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี 2563
225/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
222/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2562
211/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด
210/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารโรงฝึกงาน
168/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
203/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคืนเงินโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562
208/2563 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2563
205/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
- - มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา
204/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
203/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
202/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
201/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
200/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศฉก. COVID-19)
199/2563 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
198/2563 - การปรับลดเวลาและวันทำงานของโรงเรียนกัลยาณวัตร
194/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
196/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
195/2563 - มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจ ช่วงปิดภาคเรียน (เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓)
193/2563 - มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
189/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
185/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
184/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนคณิตศาสตร์
111 - ทดสอบ
167/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
175/2563 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
177/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
176/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2563
171/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
170/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
166/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรกลางวันช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
149/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2563"
148/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
147/2563 - การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
151/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
142/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
117/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
140/2563 - คณะกรรมการจัดจำหน่ายของที่ระลึกโรงเรียนกัลยาณวัตร
137/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
136/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
ศธ 04255/858 - ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
133/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
131/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้น ม.1และ ม.4 ปี 2563
110/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
111/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
115/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563
116/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
126/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
119/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2562
068/2563 - แต่งตั้งกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
068/2563 - แต่งตั้งกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
144/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE&GIFTED ระดับ ม.ปลาย
081/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
086/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด "เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร"ประจำปีการศึกษา 2562
083/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้
085/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
084/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563
087/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
073/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
076/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
082/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ของนักเรียนระดับชั้น ม.1,2,3,4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562
074/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร
072/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
071/2563 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program)
070/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2562
069/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
066/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
061/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
065/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
063/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
050/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
688/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
047/2563 - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
038/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562
688/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
036/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
035/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
032/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
027/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
031/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
700/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสาระการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2562
689/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
642/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
015/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
014/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 14
013/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
012/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
011/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่องจำอาขยาน ปีการศึกษา 2562
007/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
006/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานวิชาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
005/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2562
003/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
002/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ กระเป๋านักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
001/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ประจำปีการศึกษา 2562
004/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
002/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2562
008/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2562
009/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
696/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2563
695/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
693/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมจิตอาสา CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โครงการโรงเรียนอุปภัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
686/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
692/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
690/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563
687/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
689/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
685/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแม่สำอาง เฉลิมฉลองครบ 100 ปี
683/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมแกนนำและคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2563
682/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
671/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมความรู้พิชิต O-Net ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
670/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
667/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมสอบคัดเลือกดาวเด่นภาษาไทย
679/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
678/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
677/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
665/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
672/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
669/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
668/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
653/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา ฝึกประสบการณ์ และการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563
665/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
656/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
655/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรคมนาคม
659/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
647/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
644/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
643/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2562
646/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
633/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพกัลยาณวัตร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
634/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
625/2562 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
477/2562 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
626/2562 - แต่งตั้งครูเวรและตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
628/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น
627/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562
612/2562 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
612/2562 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
621/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมิน การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "รางวัลคุรุสภา" การประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
620/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 40
619/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
618/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
617/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
615/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562
610/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
611/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง
584/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
604/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
596/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
605/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
601/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
600/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
599/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้น สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
598/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
597/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
585/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
586/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2562
583/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
595/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
590/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
577/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
581/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
576/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการครูเข้าบ้านพักของทางราชการ
582/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
574/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการครูคืนบ้านพักของทางราชการ
757/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2562
569/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
561/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
554/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
570 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
411/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง ICT เฉพาะด้านของนักเรียนโครงการ IT GENIUS ประจำปี 2562
556/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562
559/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและการจัดผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
558/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
555/2562 - แต่งตั้งกรรมการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
548/2562 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและข้าราชการครูปฏิบัติงาน
546/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและการจัดผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
541/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
547/2562 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
534/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
535/2562 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
536/2562 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
- - รายงานการส่งบันทึกกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
531/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-ม.2/12)
533/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
532/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
529/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
530/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2,5/3,5/4,5/6,5/7,5/9 ปีการศึกษา 2562
526/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
521/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
525/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำเสนองาน"เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561"
512/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
500/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการและรับการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
504/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
503/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
498/2562 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
488/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
487/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
483/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2562 (ภาคเช้า)
485/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
486/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
477/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผู้ช่วยกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
480/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562
474/2562 - แต่งตั้งครูคัดเลือกฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
478/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KWFLD Teachers Development towards Maintaining Harmonious Relationships กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
479/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
475/2562 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
460/2562 - การแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)
461/2562 - การแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน)
442/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
456/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE GOT TALANT 2019
443/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย
457/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายอบรมคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
448/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2562
440/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
430/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ประจำปี
420/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน ปีการศึกษา 2562
438/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2562"
441/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
445/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
423/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
422/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
421/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2562
439/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีย้ายศาลเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่
430/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ประจำปีการศึกษา
431/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
437/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด (เพิ่มเติม)
434/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯปีการศึกษา ๒๕๖๒
401/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
429/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
425/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2562
415/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
414/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
413/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
411/2562 - มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
424/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
378/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
409/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์
397/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เพิ่มเติม)
399 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
396/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
382/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
381/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
395/2562 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในพิธีต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ เจดีย์ ๘ ทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๖๒
382/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2562
384/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
387/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
380/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2562
377/2562 - มอบหมายงาน ครู และนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ และช่วงปิดภาคเรียน
368/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
367/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
342/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
386/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
385/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนอบรมโครงการ "เพื่อนใจวัยรุ่นปลอดสารเสพติด"
367/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
379/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
370/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
372/2562 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
366/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙"
364/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
343/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด
273/2562 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
361/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
352/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ
351/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
350/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
345/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
341/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2562
360/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
335/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
346/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
335/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 39
344/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562
333/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
332/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ /งาน
331/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
320/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
319/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
317/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
316/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
315/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
314/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
323/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
322/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
321/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
318/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
313/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
303/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
319/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 99 ปี กัลยาณวัตร
292/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
304/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
293/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
312/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
310/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
311/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
306/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
305/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2562
298/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
300/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
294/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
301/2562 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
302/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019"
291/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การแสดงดนตรีราชสำนักโบราณญี่ปุ่น งะงะคุ (GAGAKU)
290/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
289/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกแบบเรียนวิชาศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
288/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
287/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2562
286/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
285/2562 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
284/2562 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2562
283/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
282/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
275/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
269/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
274/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
271/2562 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
270/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
267/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเข็มกลัดที่ระลึก 100 ปี กัลยาณวัตร
272/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
264/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
259/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
255/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ
252/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาครูสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนมาตรฐานสากล"
251/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)"
248/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
243/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
234/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2562
236/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
235/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
231 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
232/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(Self AssessmentResport : SAR) ปีการศึกษา 2561
209/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
230/2562 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
224/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
230/2562 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
235/2562 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
233/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
227/2562 - แต่งตั้งหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
226/2562 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
228/2562 - แต่งตั้งหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
209/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
215/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
210/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
108/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
208/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2562
189/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
183/2562 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
192/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 38
188/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
182/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
181/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
178/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2562"
180/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
172/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านมารยาทไทย
107/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียน Gifted Student Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
170/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี ห้องเรียนพิเศษ
169/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
164/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
167/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการต้อนรับคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
112/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
166 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี2562
131/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
139/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
138/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมนักเรียนคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13
111/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
109/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
113/2562 - การอบรม ๑ ค่าย ๑ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑
130/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
110/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
- - ประกาศสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
104/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
103/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
100/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
099/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
098/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
097/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) และ Memorandum of Understanding (MOU) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
096/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
089/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
090/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงในพิธีเปิดบ้านนางฟ้า 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
082/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561
095/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
091/2562 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2562
084/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
74/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
73/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL ในศตวรรษที่ 21
094/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
081/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านนางฟ้า
080/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
076/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
075/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
070/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
078/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
077/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา
064/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
057/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบงานด้วยระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA สู่ความยั่งยืน"
059/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
060/2562 - แต่งตั้งข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562
- - แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
051/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละและกระเป๋านักเรียน
055/2562 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
046/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว)
047/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวกัณทิมา ทองเหง้า)
048/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวปรียาภรณ์ เอ็กหลี)
049/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมภู)
050/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง)
041/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
021/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
021/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
037/2562 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
สพม.438/2561 - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ (สพม.25)
034/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
036/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
035/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O- NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
030/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
009/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
026/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
027/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
020/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
025/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายผู้นำเยาวชนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
024/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 13
026/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
010/2562 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
015/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2561
787/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา และการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
008/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
005/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่องจำอาขยาน ปีการศึกษา 2561
003/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2562
816/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
815/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
814/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
813/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
810/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาไทย
812/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
811/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
786/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
775/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
807/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์ครอบครัวพอเพียง(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
804/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2561
803/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมกิจกรรมจิตอาสา ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคมรณรงค์โรงเรียนและชุมชนสะอาด โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
802/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
798/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
797/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2561
793/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
795/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
794/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
765/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
792/2561 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562
791/2561 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
790/2561 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
788/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2561
783/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
782/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
786 - อบรมอาสาสมัครเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
778 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
770/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
764/2561 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
724/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
763/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
754/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
749/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน
747/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
750/2561 - แต่งตั้งกรรมการจัดสอนแทน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
741/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
742/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ
724/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
738/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
736/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
733/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
732/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
734/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
723/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
722/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
717/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
706/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
718/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
716/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
715/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
707/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกดาวเด่นภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
704/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 37
703/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
702/2561 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน
701/2561 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
700/2561 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
697/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2561
695/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
696/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
692/2561 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
687/2561 - แต่งตั้งกรรมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561
657/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานของโรงเรียนและเวทีศักยภาพนักเรียน (IS) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดขอนแก่น
683/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
670/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมกิจกรรมจิตอาสาศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
669/2561 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
651/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบทดสอบ O-NET ออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education
652/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
665/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคงสภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561
662/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561
664/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
618/2561 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
653/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-ม.2/12)
644/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2561
636/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 5/8 5/9 5/10 5/11 5/13 5/14 5/15 ปีการศึกษา 2561
635/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561
629/2561 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
631/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ม.1,ม.2,ม.3
625/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
627/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
621/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
620/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
645/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
612/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Kanlayanawat English Day Camp)
5/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-KKsec25 Model) แบบทดสอบออนไลน์ และกิจกรรมแบบฝึกออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education
4/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
597/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
596/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
595/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
591/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2561
602/2561 - แต่งตั้งกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
600/2561 - แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
547/2561 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
589/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุประจำปี
590/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี 2561
588/2561 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
587/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่่ 1 ปีการศึกษา 2561
574/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
575/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
548/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Organizing the English Test based on Indicators of Learning Standards Related to ONET & PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
556/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
570/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2561 (ภาคเช้า)
558/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
569/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
551/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE GOT TALENT 2018
549/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
3/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
538/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 1
531/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
496/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กิจกรรมนางฟ้ารวมใจ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561
522/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนางฟ้ารวมใจ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
521/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
520/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
519/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
510/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักนิติธรรม
507/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียน
508/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่ (เพิ่มเติม)
501/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
499/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
498/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่
497/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
477/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
487/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2561
494/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
486/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
490/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
476/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
474/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
475/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
470/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561
469/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
465 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์
460/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด
462/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
459/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลคัพกัลยาณวัตร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
455/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
452/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
448/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาจิตวิญญาณครู Thailand 4.0 สู่ความเป็นเลิศของกัลยาณวัตร"
444 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
438/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
305/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4 ด้าน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2561
430/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2561
429/2561 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
417/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
422/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) ประจำปีการศึกษา 2561
428/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
421/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
423/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
419/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
418/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
412/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
406/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2561
403/2561 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
407/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
411/2561 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
404/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
400/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561
393/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
387/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
372/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
395/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561
394/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
389/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2561
388/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดรายการเสียงตามสาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
386/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการนิเทศ กำกับติดตาม สู่คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
379/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
377/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2560
373/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
235/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2563
374/2561 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
378/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
382/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
298/2561 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
363/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
364/2561 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
367/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
359/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ปีการศึกษา 2561
334/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
355/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
354/2561 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561
335/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
343/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
353/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธียกเสาเอก-โท อาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน
341/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ภาคเรียนที่ 1/2561
322/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
343/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
345/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
346/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab BoY)
351/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
338/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
337/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
336/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
1/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ "รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561"
342/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2561
344/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
325/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
326/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
324/2561 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
328/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
316/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
315/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
307/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
306/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
319/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
321/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
323/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
318/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
317/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
314/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
304/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
303/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
302/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเงินพอเพียงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ยุค 4.0
299/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
308/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายทำรายการ School Ranger โรงเรียนกัลยาณวัตร
300/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
289/2561 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
291/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
294/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชมโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
296/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันสำคัญโลก
290/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
288/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
268/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
292/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
293/2561 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
281/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
272/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
271/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
267/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2561 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
256/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมและพัฒนาครูผู้จัดการเรียนการสอน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ประจำปีการศึกษา 2561
254/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ หนังสือเรียนเพิ่มเติม แจกสมุด หนังสือแบบเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
245/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
247/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
246/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
244/2561 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
236/2561 - ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.ระดับโรงเรียนกัลยาณวัตร))
234/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
235/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
231/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ หนังสือเรียนเพิ่มเติม แจกสมุด หนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
230/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร 2561
229/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
224/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
217/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
216/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
215/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
214/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
098/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2561
195/2561 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
172/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
185/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
179/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
175/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
173/2561 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
171/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
167/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
168/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับสหวิทยาเขต "กัลยาณมิตร"
164/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
166/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
616/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2561"
147/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
146/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 36
149/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
154/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพทางกีฬา ปีการศึกษา 2560
160/2561 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM ศึกษาและการประยุกต์สู่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุค 4.0
150/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
135/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
133/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
131/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
128/2561 - แต่งตั้งบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
096/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
107/2561 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
107/2561 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
108/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
106/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
104/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
104/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
103/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ"
100/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
099/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
098/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561
095/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
093/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 3
092/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 2
091/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1
094/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
088/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 12 (เพิ่มเติม)
085/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
079/2561 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ 8 สาระการเรียนรู้
084/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร ปีการศึกษา 2560
078/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 12
077/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อ
076/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
073/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2560
072/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
067/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งที่ 512/2560)
070/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
066/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม)
065/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเงินพอเพียง
063/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
059/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561
052/2561 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
060/2561 - ให้ข้าราชการครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เข้าอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
051/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
045/2561 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
044/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานต้อนรับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส จากประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
046/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
029/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ม.๑, ม.๒, ม.๓
028/2561 - ค่ายอบรมอาสาสมัครเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
025/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไขและเพิ่มเติม)
024/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
023/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
022/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
021/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
019/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
018/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
020/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ 017/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2561
013/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
011/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560
014/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
006/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ
008/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเติม)
007/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
005/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียน "กอช.ต้นกล้าการออม"
002/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี 2561
601/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
1/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
600/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
003/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
004/2561 - การอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 595/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อสมุดของโรงเรียน
ที่ 594/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน
ที่ 593/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพลศึกษาของโรงเรียน
ที่ 599/2560 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ที่ 598/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางวัน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ที่ 597/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
592/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 591/2560 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 588/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 576/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 586/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ 585/2560 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- - งดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
ที่ 568/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 581/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ที่ 570/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ 572/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 569/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
ที่ 571/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
ที่ 565/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด
สพม.502/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
สพม.494/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนน้ำพองศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
สพม.492/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ที่ 564/2560 - แต่งตั้งบุคลากรร่วมพิธีเนื่องในวันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ 558/2560 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น
ที่ 461/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ที่556/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 548/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ที่ 541/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ 537/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ 534/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2560
ที่ 531/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่ 533/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 535/2560 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2560
524/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
527/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
523/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 525/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 526/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ 512/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560
ที่ 515/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 492/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ที่ 503 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 508/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 35
ที่ 507/2560 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาการงานอาชีพ
ที่ 498/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นายณัฐพล วรหาญ))
ที่ 497/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม)
ที่ 496/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ)
ที่ 499/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 495/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และงานโรงเรียนกับชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ 502/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาคโรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 488/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
ที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 476/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracitice) ของสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
ที่ 485/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 484/2560 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ที่ 481/2560 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
478/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 476/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
467/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานประกันสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 465/2560 - การอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน
ที่ 463/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 460/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามสู่คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 456/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ที่ 436/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร
ที่ 455/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ม.2/1-ม2/12) ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 454/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
ที่ 450/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน 4.0"
ที่ 448/2560 - แต่งตั้งบุคลากรโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 447/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่ 446/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560
445/2560 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
444/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
ที่ 442/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
ที่ 443/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ที่ 441/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ 438/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ที่ 433/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะสัญจรและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ที่ 432/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2560 (ภาคเช้า)
ที่ 430/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
428/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกภาพ
ที่ 390/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (PLC-kksec25 Model)
427/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพชุดการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และการนิเทศการสอน
423/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2560
426/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
424/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
425/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
418/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ (Kanlayanawat English Camp)
414/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
421/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
420/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับสหวิทยาเขต "กัลยาณมิตร"
422/2560 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
419/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560
ที่411/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 411/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 412/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 413/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...มุ่งสู่บ้านนางฟ้า
407/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
408/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 403/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 89
ที่ 402/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Hello English! On Stage"
ที่ 400/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560
ที่ 401/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ 398/2560 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
ที่ 393/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
390/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ "คิดใส ไทยแลนด์ ครั้งที่ ๓"
ที่ 382/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
ที่ 377/2560 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ที่ 365/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบโครงการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
ที่ 371/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 362/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 372/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ที่ 368/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 369/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
366/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด " ปีการศึกษา 2560
ที่ 367/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่ และพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
361/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
357/256 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
360/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร
353/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
353/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
352/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
247/2560 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
351/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 88
ที่ 348/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 344/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 339/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 343/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียน
ที่ 346/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ 338/2560 - การประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับสถานศึกษา
ที่ 337/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA และ SCQA
335/2560 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ปีการศึกษา 2560
ที่ 331/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ 336/2560 - แต่งตั้งครูเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สพม.25 ที่ 293/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560
ที่ 330/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
ที่ 327/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2560
- - ขอเชิญประชุม
ที่ 285/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ
ที่ 318/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
ที่ 319/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
313/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
312/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และศิษย์เก่าอุปถัมภ์
310/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ที่ 308/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม"
307/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
306/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2561
305/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
304/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
295/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
303/2560 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน
298/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 87
297/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำกลุ่มรักการอ่านโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 23
299/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
294/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
288/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
287/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(แก้ไขเพิ่มเติม)
293/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
280/2560 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
223/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
289/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
283/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
291/2560 - แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
282/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
290/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"รำลึก...สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม"
292/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
277/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
266/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
269/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
279/2560 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร
276/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม"
270/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
275/2560 - การอบรมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร
272/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์
258/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
260/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
249/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
265/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
263/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2560
262/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
259/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปี 2560
257/2560 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
255/2560 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
254/2560 - แต่งตั้งคระกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน โรงเรียนกัลยาณวัตร
251/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานน้ำดื่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
249/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
252/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
253/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการครูแกนนำตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
245/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
244/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัมนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2560
242/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2560
241/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ
205/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
204/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560
240/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
238/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
237/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส ประจำปีการศึกษา 2560
234/2560 - แต่ตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
239/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางสิลปะ ปีการศึกษา 2560
235/2560 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
236/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
232/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
232/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
231/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก
228/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
222/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Act Out Loud สุดขอบฟ้า
220/2560 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร
210/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
216/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
221/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
219/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
218/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
209/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
208/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
197/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
203/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
201/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2560
200/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
183/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
196/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคาะห์เกณฑ์และการเขียนรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง OBECQA"
194/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ปีการศึกษา 2560
195/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560
191/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
184/2560 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
190/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
189/2560 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครุประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
179/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560
173/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
172/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
170/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน(เพิ่มเติม)
165/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBACQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
164/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา OBECQA
163/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนางฟ้ารวมใจ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
158/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
159 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559
129 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
128 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
127 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
147 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
146 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
145 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
149 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
142 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
141 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมแกนนำและคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2560
140 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 60 ประจำปีการศึกษา 2559
110/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
139/2560 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการกลางคืนประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
138/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม นักเรียน เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
091/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
135/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 34
126/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
130/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2560
125/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
074/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ English for Community ปีการศึกษา 2559
132/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
131/2560 - แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
124/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
062/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
123/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
090/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
106/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
097/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
103/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
074/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ English for Community ปีการศึกษา 2559
095/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
092/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
094/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพทางกีฬา ปีการศึกษา 2559
088/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศติดตามประเมินการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
089/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
087/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
082/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
078/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
076/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง Classroom Action Researches towards 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
075/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
074/2560 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
071/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559
069/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2,5/3,5/8,5/11-5/15 ประจำปีการศึกษา 2559
068/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
065/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
064/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
063/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
062/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ งานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
059/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
060/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานอาหาร-น้ำดื่ม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
061/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
054/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
053/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
046/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
040/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
039/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทสการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
19/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
22/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น
041/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560
033/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
038/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
035/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
034/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
031/2560 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
028/2560 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง (เพิ่มเติม)
027/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
023/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
020/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
016/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
015/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
014/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
019/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
017/2560 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
018/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
013/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
012/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
011/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
010/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรและงานวันครอบครัวในเทศกาลปีใหม่ ปี 2560
007/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
004/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (Road show) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
006/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
005/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ปี 2560
003/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2560
002/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
001/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2559
490/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
488/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
487/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
489/2559 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
485/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
486/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือนมกราคม 2560 (วันครู)
482/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
478/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
479/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ
471/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
477/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
475/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
474/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
472/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
470/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
454/2559 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
452/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
464/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559
458/2559 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
457/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
456/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วม โครงการ Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม
445/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (3ดี) ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
444/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกัลยาณวัตร
437/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
443/2559 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
439/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
438/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงงาน อบรม ค่ายเยาวชนอาสา ต้นกล้าพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร
441/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
440/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงาน อาลัย ใส่ใจกัน
433/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
435/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 33
434/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
432/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
429/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
430/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
428/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมิน เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2559
423/2559 - แต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธนาคารขยะ
426/2559 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
425/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
424/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
421/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงวีดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียน
420/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
422/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
419/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพ
417/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มกิจการนักเรียน
415/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
412/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มวิชาการ
411/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2559
410/2559 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
409/2559 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
408/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
407/2559 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
405/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มอำนวยการ
406/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันตำรวจ ประจำปี 2559
403/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559
402/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
400/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
399/2559 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
398/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
397/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
396/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
393/2559 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
395/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 "ระดับหน่วยงาน"
392/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2559
366/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
391/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา "ประเพณีครูกัลยาฯ-ขอนแก่นวิทย์" ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
390/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ยั่งยืน
388/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ จากพี่สู่น้อง จากต้นสู่ปลาย ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
364/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
365/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา ประเพณีครูกัลยาฯ-ขอนแก่นวิทย์ ครั้งที่ 2
296/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
385/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
382/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/12)
380/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
379/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
377/2559 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2559 (ภาคเช้า)
372/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
374/2559 - แต่งตั้งคณะดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทางการกีฬา
376/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำโรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
371/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
369/2559 - แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเสื้อกีฬาภายใน
295/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
361/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ระดับสหวิทยาเขต
354/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
360/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2559
356/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม รักการอ่าน รักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
355/2559 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
353/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
352/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลโรงเรียนสะอาด ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
345/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนโรงเรียน
351/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
350/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
349/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
349/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
343/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
344/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน งานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
326/2559 - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
337/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
339/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
340/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
336/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
335/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
334/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
333/2559 - การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
330/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงในงานแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
328/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
329/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารจุฬามณีเจดียสถาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
327/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้นไปออกเสียงประชามติ (BIG DAY)
323/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
324/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2559